Algemene voorwaarden
Bemiddelingsdiensten m.b.t. zzp’ers

ALGEMENE VOORWAARDEN BEMIDDELINGSDIENSTEN M.B.T. ZZP’ERS

ARTIKEL 1 - DEFINITIES

1.1 In deze verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder:
1. Dienstverlening
Het door staffyou verrichten van bemiddelingsdiensten met betrekking tot ZZP’ers, één en ander in de ruimste zin;

2. Overeenkomst
De overeenkomst tussen staffyou en Wederpartij tot het uitvoeren van Dienstverlening;

3. staffyou
staffyou Freelance Platform B.V., een besloten vennootschap naar Nederlands recht, kantoorhoudende te (3072AP), Rotterdam aan de Wilhelminakade 81, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 29042273;

4. Verzoek
Een verzoek van een Wederpartij om Dienstverlening, en

5. Wederpartij
Een wederpartij van staffyou onder een Overeenkomst.

6. ZZP’er
Een zelfstandige zonder personeel die op basis van een overeenkomst van opdracht, niet zijnde een arbeidsovereenkomst, werkt voor opdrachtgevers.

ARTIKEL 2 - TOEPASSELIJKHEID

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, rechtsbetrekkingen opdrachten en overeenkomsten met en van staffyou, waaronder begrepen iedere overeenkomst tot Dienstverlening.

2.2 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze vooraf nadrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

2.3 Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op aanvullende overeenkomsten en opvolgende overeenkomsten tussen staffyou en Wederpartij.

2.4 Toepasselijkheid van eventuele (algemene) voorwaarden van Wederpartij wordt hierbij nadrukkelijk van de hand gewezen.

ARTIKEL 3 - TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST

3.1 Alle aanbiedingen en andere uitingen van staffyou zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk nadrukkelijk anders is aangegeven. staffyou is nimmer verplicht Verzoeken van Wederpartij te aanvaarden en/of uit te voeren

3.2 Alle offertes worden gedurende één maand gestand gedaan, tenzij een offerte of uiting anders vermeldt.

3.3 Een overeenkomst tussen staffyou en Wederpartij komt tot stand op het moment dat staffyou een Verzoek van Wederpartij aanvaardt, dan wel de aanvaarding van de offerte door Wederpartij schriftelijk heeft bevestigd.

ARTIKEL 4 - PRIJS EN WANBETALING

4.1 De door staffyou gehanteerde prijzen en kortingen zijn de prijzen en kortingen die van kracht zijn op de dag van de totstandkoming van de Overeenkomst, tenzij staffyou en Wederpartij schriftelijk anders zijn overeengekomen.

4.2 De prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW), accijnzen en eventuele andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd.

4.3 Indien Wederpartij niet akkoord wenst te gaan met een door staffyou kenbaar gemaakte verhoging van prijzen en/of tarieven en deze verhoging meer dan 15 % bedraagt, is Wederpartij gerechtigd binnen acht dagen na bedoelde kennisgeving de overeenkomst schriftelijk op te zeggen dan wel het Verzoek te annuleren tegen de in de kennisgeving genoemde datum.

ARTIKEL 5 - BETALINGS

5.1 Alle facturen van staffyou dienen binnen 14 dagen na de factuurdatum daarvan of zo veel eerder als door staffyou zal worden aangegeven, te worden voldaan op de door staffyou aangegeven wijze zonder enig recht op korting en/of verrekening.

5.2 Alle kosten verbandhoudende met (het uitvoeren van) de betaling, waaronder tevens begrepen het eventueel verschaffen van zekerheid, komen voor rekening van Wederpartij.

5.3 Na het verstrijken van de onder artikel 5.1 bedoelde termijn is Wederpartij automatisch en zonder dat ingebrekestelling vereist zal zijn in verzuim. staffyou is alsdan gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten.

5.4 Indien Wederpartij in verzuim is onder haar (betalings)verplichting(en), is staffyou tevens gerechtigd alle werkzaamheden die zijn verricht en die nog niet in rekening zijn gebracht direct te factureren en een betalingstermijn van één werkdag te hanteren en alsdan zekerheid of een voorschot te vragen voor eventuele verdere werkzaamheden die worden verricht.

5.5 Indien Koper nalatig blijft de vordering te voldoen, kan Verkoper de vordering uit handen geven, in welk geval Koper tevens gehouden is tot vergoeding van buitengerechtelijke- en gerechtelijke kosten, waaronder alle kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten, verbandhoudende met de inning van deze vordering of van rechtsuitoefening anderszins. De buitenrechtelijke incassokosten die Verkoper moet maken ingeval van niet tijdige betaling door Koper bedragen 15% van het verschuldigde bedrag over de hoofdsom; De buitengerechtelijke incassokosten bedragen te allen tijde nooit minder dan €250,00.

5.6 Wederpartij is nimmer gerechtigd (pretense) vordering(en) op Staffyou te verrekenen met schulden van staffyou.

5.7 Indien Wederpartij het bedrag van de factuur betwist, dient hij zijn bezwaren binnen 7 dagen na factuurdatum schriftelijk aan staffyou mee te delen, bij gebreke waarvan dit recht komt te vervallen.

5.8 Ingeval Wederpartij een rechtspersoon is en met andere rechtspersonen verbonden is in een groep in de zin van artikel 2:24b BW, dan is zij jegens staffyou hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van alle huidige en toekomstige vorderingen van staffyou op de andere rechtspersonen met wie zij in een groep verbonden is.

ARTIKEL 6 - DIENSTVERLENING STAFFYOU

6.1 staffyou heeft ten aanzien van alle aan haar verstrekte opdrachten een inspanningsverplichting en géén resultaatsverplichting.

6.2 Alle door staffyou genoemde en/of overeengekomen (leverings)termijnen voor Dienstverlening zijn naar beste weten vastgesteld, doch zijn nimmer bindend of fatale termijnen. De enkele overschrijding van een genoemde of overeengekomen termijn brengt staffyou niet in verzuim noch levert dan ook een toerekenbare tekortkoming op. Bij overschrijding van enige termijn zal staffyou de Dienstverlening ten gunste van Wederpartij alsnog uitvoeren.

6.3 Wederpartij draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan staffyou aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig en volledig aan staffyou worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan staffyou zijn verstrekt, heeft staffyou het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan Wederpartij in rekening te brengen.

6.4 Indien is overeengekomen dat de Overeenkomst in fases zal worden uitgevoerd, kan staffyou de uitvoering van die onderdelen, die tot een volgende fase behoren, opschorten totdat Wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

ARTIKEL 7 - INSCHAKELING DERDEN

7.1 Het staat staffyou steeds vrij voor de uitvoering van aan haar verleende opdrachten derden in te schakelen.

7.2 Bij het inschakelen van derden zal staffyou steeds zorgvuldig te werk gaan. staffyou is echter niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van tekortkomingen van derden. staffyou gaat ervan uit en bedingt zo nodig hierbij, dat een aan haar gegeven opdrachten van haar Wederpartij de bevoegdheid inhoudt om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden mede namens haar Wederpartij te aanvaarden.

ARTIKEL 8 - AANSPRAKELIJK EN VRIJWARING

8.1 De totale aansprakelijkheid van staffyou wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de prijs (excl. BTW) van de Dienstverlening, dan wel het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekering van staffyou in het betreffende geval aan haar uitkeert.

8.2 De aansprakelijkheid van staffyou voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, schade voortvloeiende uit aanspraken van derden jegens Wederpartij, schade wegens overschrijding van een termijn of zaakschade bestaande uit vernietiging, beschadiging of verlies van zaken die door Wederpartij worden gebruikt in de normale uitoefening van een beroep of bedrijf is uitgesloten. Meer in het bijzonder is staffyou niet aansprakelijk voor enig verlies of schade, dood, ziekte of lichamelijk letsel ontstaan uit hoofde van, door of in verband met de uitvoering van Dienstverlening, behoudens opzet en grove schuld aan de zijde van staffyou.

8.3 staffyou is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat staffyou bij de uitvoering van de Overeenkomst is uitgegaan van door Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar was of behoorde te zijn.

8.4 Aansprakelijkheid van staffyou ontstaat slechts indien Wederpartij staffyou binnen 30 dagen nadat zij op de hoogte van de vermeende schade is gekomen, deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en staffyou ook na die termijn in de nakoming van zijn verplichtingen toerekenbaar tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten.

8.5 Wederpartij vrijwaart staffyou en haar personeelsleden van alle aanspraken van derden, waaronder begrepen de redelijke kosten van juridische bijstand, die op enigerlei wijze samenhangen met of voortvloeien uit werkzaamheden die staffyou verricht, behoudens opzet en grove schuld aan de zijde van staffyou.

8.6 Mocht de Wederpartij op enig moment onverhoopt worden geconfronteerd met een of meerdere (na)heffingsaanslagen loonbelasting of sociale premies in verband met de inzet van de ZZP’er, dan vrijwaart de Wederpartij voor zover wettelijk mogelijk staffyou voor eventuele aanspraken ter zake (met inbegrip van kosten voor rechtsbijstand).

ARTIKEL 9 - OVERMACHT

9.1 Indien staffyou door een niet toerekenbare tekortkoming (overmacht) niet aan haar verplichtingen jegens Wederpartij kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de toestand van overmacht.

9.2 Onder overmacht van staffyou wordt verstaan elke van de wil van staffyou onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van (het betreffende gedeelte van) haar verplichtingen jegens Wederpartij wordt verhinderd, vertraagd of economisch onmogelijk wordt gemaakt waardoor de nakoming van deze verplichtingen in redelijkheid niet van staffyou kan worden verlangd. Onder overmacht wordt mede verstaan een tekortkoming van toeleveranciers van staffyou. Wanneer een overmachtsituatie langer dan dertig dagen heeft geduurd, hebben partijen het recht om de Overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beëindigen. Hetgeen reeds ingevolge de Overeenkomst gepresteerd is, wordt alsdan naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar iets verschuldigd zullen zijn.

ARTIKEL 10 - BEËINDIGEN EN ONTBINDING

10.1 Aan elk der partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van de Overeenkomst slechts toe indien de andere partij, na een deugdelijke en gedetailleerde schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen ingevolge de Overeenkomst.

10.2 staffyou kan de uitvoering van haar werkzaamheden zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving geheel of gedeeltelijk beëindigen, indien Wederpartij tekortschiet in haar (betalings)verplichting(en), al dan niet voorlopig, surséance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van Wederpartij faillissement wordt aangevraagd of indien zijn onderneming wordt geliquideerd of beëindigd. staffyou zal wegens deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

10.3 Indien Wederpartij op het moment van ontbinding respectievelijk beëindiging van de Overeenkomst als bedoeld in artikel 10.1 en/of 10.2 reeds prestaties ter uitvoering van de opdracht of Overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting niet ongedaan worden gemaakt, tenzij staffyou ten aanzien van die prestaties wezenlijk in verzuim is. Bedragen die staffyou voor de ontbinding respectievelijk beëindiging heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de Overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de beëindiging en/of ontbinding direct opeisbaar.

10.4 Ingeval van nietigheid van een of meer bepalingen uit een tussen staffyou en Wederpartij geldende rechtsbetrekkingen dan wel in deze algemene voorwaarden zullen partijen in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

ARTIKEL 11 - OVERDRACHT

Zonder de voorafgaande toestemming van staffyou is het Wederpartij niet toegestaan haar rechten uit hoofde van haar rechtsbetrekking met staffyou of één of meer daaruit voortvloeiende verplichtingen geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen, dan wel feitelijk door derden te doen uitvoeren.

ARTIKEL 12 - INTELLECTUELE EN INDUSTRIËLE EIGENDOMSRECHTEN

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door staffyou geleverde Dienstverlening, berusten bij staffyou, dan wel haar licentiegevers.

ARTIKEL 13 - GEHEIMHOUDING

staffyou en Wederpartij zullen geen vertrouwelijke informatie van of over de andere partij, diens activiteiten en relaties en/of anderszins vetrouwelijke informatie, die hun ter kennis is gekomen ingevolge een Verzoek en/of Overeenkomst, verstrekken aan derden. Dit tenzij – en voor zover – verstrekking van die informatie nodig is om de Overeenkomst naar behoren te kunnen uitvoeren of op hen een wettelijke plicht tot bekendmaking rust.

ARTIKEL 14 - RECLAME EN PUBLICITEIT

14.1 Het is Partijen, uitsluitend na schriftelijke toestemming van de andere partij, toegestaan de pers te woord te staan en/of interviews te geven over hun samenwerking, voortvloeiende uit deze algemene voorwaarden en/of Overeenkomst.

14.2 Het is staffyou niet toegestaan exposure-activiteiten van haar eigen organisatie en/of van derden zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Wederpartij binnen de locaties van Wederpartij te ontplooien.

14.3 Het is Opdrachtgever niet toegestaan exposure-activiteiten van staffyou zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van staffyou, binnen en buiten de locaties van Opdrachtgever te ontplooien.

14.4 Opdrachtgever verleend hierbij haar goedkeuring aan staffyou voor het gebruik door staffyou van de merknaam, beeltenissen/logo van Opdrachtgever ten behoeve van bemiddelingsdiensten en derhalve voor gebruik in commerciële uitingen van staffyou.

ARTIKEL 15 - TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE

15.1 Op de rechtsbetrekkingen tussen staffyou en de Wederpartij is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

15.2 Geschillen tussen staffyou en Wederpartij zullen uitsluitend worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter te Rotterdam.