Cookies

COOKIEVERKLARING STAFFYOU

staffyou B.V. (hierna: “staffyou”) heeft de bescherming van je persoonsgegevens en de beveiliging daarvan hoog in het vaandel staan. In deze cookieverklaring leggen wij uit welke cookies en aanverwante technieken op de staffyou website www.staffyou.nl (hierna: “Website”) en staffyou applicatie (hierna: “App”) worden gebruikt. Deze verklaring dient samen met de privacyverklaring te worden gelezen.

Op het moment dat je onze Website of App bezoekt, verzamelt staffyou, met behulp van cookies, bepaalde informatie op geautomatiseerde wijze. Ook andere technologieën kunnen gebruikt worden, zoals browseranalysetools en serverlogs voor soortgelijke doeleinden als beschreven in dit beleid. Deze tools worden gebruikt om te bepalen of berichten zijn geopend en of er op koppelingen is geklikt.

Indien je vragen hebt, zijn de contactgegevens van staffyou als volgt:

Adres: Wilhelminakade 81, 3072 AP Rotterdam
Email: privacy@staffyou.nl
1. Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine tekstbestanden die op je computer (of op andere apparaten met internettoegang) worden opgeslagen op het moment dat je een website of applicatie bezoekt. Je web browser of de applicatie (zoals Microsoft Edge, Mozilla Firefox of Google Chrome) stuurt deze cookies vervolgens terug naar de website of applicatie voor elk bezoek wat daarop volgt, zodat deze je kunnen herkennen en persoonlijke details kunnen herinneren. Zij kunnen verschillende doelen hebben: zorgen dat de website of applicatie rekening houdt met de voorkeuren van de gebruiker door bijvoorbeeld taalvoorkeuren, wachtwoorden en inloggegevens te onthouden, statistische gegevens te verzamelen, de inhoud aan te passen, enzovoorts. Sommige cookies zijn noodzakelijk om een website of applicatie goed te kunnen laten werken, anderen worden gebruikt zodat de website en applicatie gemakkelijk zijn om te gebruiken (door bijv. voorkeuren te onthouden).
2. Waar gebruikt staffyou cookies voor en welke cookies worden gebruikt?
staffyou gebruikt cookies om verschillende redenen. Voor het technische en functioneel beheer van de Website en App gebruiken we noodzakelijke en functionele cookies. staffyou gebruikt de volgende soorten cookies:

Functionele cookies: Dit zijn cookies die noodzakelijk zijn voor de werking van onze Website en App. Zij stellen je in staat om door onze Website en App te navigeren en om deze te gebruiken. Zij zorgen ervoor dat je tussen pagina’s kunt bladeren zonder informatie te verliezen die in een formulier is ingevoerd. Ze zorgen er ook voor dat je ingelogd blijft. Deze cookies bestaan enkel tijdelijk (ook wel ‘session cookies’ genoemd). Indien je deze blokkeert, zal de Website en/of App niet goed functioneren. Andere cookies zijn noodzakelijk voor de server om opties of informatie (die je hebt ingevoerd) op te slaan buiten een sessie om (d.w.z. een bezoek aan de Website en/of App). Dit betreffen bijvoorbeeld taalinstellingen, toestemmingen, automatische login-functionaliteit enzovoorts. Deze cookies hebben een vervaldatum van maximaal 24 maanden.

Analytische/prestatie cookies: staffyou gebruikt deze cookies om bezoekersstatistieken inzichtelijk te maken. We gebruiken deze statistieken om voortdurend onze Website en App te verbeteren en om je daarbij relevante informatie te tonen. Deze cookies staan ons ook toe bezoekers te herkennen en het aantal bezoekers te tellen en hoe zij navigeren rondom onze Website en App. Dit helpt ons om onze user navigation te verbeteren en om te garanderen dat onze gebruikers vinden wat ze nodig hebben. Hiervoor gebruiken we Google Analytics; zie hieronder voor meer informatie.

Tracking cookies: Deze cookies houden het klik- en surfgedrag van bezoekers bij. Hierdoor kan staffyou zien of en wanneer je doorklikt naar onze Website en App. Hierbij kunnen wij gebruik maken van cookies van derde partijen. Wanneer je hiermee instemt, gebruiken wij en onze advertentiepartners cookies die de opgevraagde inhoud etc. kunnen registreren. Hierdoor kunnen wij en onze advertentiepartners advertenties tonen waarvan wij denken dat je ze interessant vindt, maar ook de websites waarop deze advertenties te zien zijn. Deze cookies hebben een houdbaarheidstermijn van enkele dagen tot 12 maanden, afhankelijk van de omstandigheden. Als je instemt met het gebruik van deze cookies, krijg je gerelateerde advertenties te zien. Als je daar geen toestemming voor geeft, krijg je minder relevante advertenties te zien.

Social media cookies: Om de inhoud van onze Website en App eenvoudig met anderen te kunnen delen d.m.v. buttons maken wij gebruik van social media cookies van deze social media partijen. Zo kunnen deze partijen jou herkennen. Voor de cookies die zij gebruiken en plaatsen verwijzen wij je naar hun websites en privacy- en /of cookiebeleid. Op deze Website en via onze App gebruiken wij de volgende social media buttons:
InstagramFacebookLinkedIn
Google Analytics: Google Ireland Ltd. (gevestigd in Ierland) is aanbieder van de dienst ’Google Analytics’ en treedt op als onze verwerker. Google Ierland gebruikt Google LLC (gevestigd in de Verenigde Staten) als subverwerker (beide 'Google'). Google verzamelt informatie over het gedrag van bezoekers van onze website (duur, paginaweergaven, geografische regio van toegang, etc.) door middel van prestatiecookies (zie hierboven) en levert staffyou op basis hiervan rapporten over het gebruik van onze website. We hebben de dienst zo geconfigureerd dat de IP-adressen van bezoekers in Europa door Google worden ingekort voordat ze naar de Verenigde Staten worden doorgestuurd en daarna niet meer te herleiden zijn. We hebben de optie 'Gegevens delen' en de optie 'Signalen' uitgeschakeld. Hoewel wij van mening zijn dat de informatie die we met Google delen geen persoonsgegevens voor Google zijn, is het mogelijk dat Google op basis van de verzamelde gegevens conclusies kan trekken over de identiteit van bezoekers, persoonlijke profielen kan aanmaken en deze gegevens kan koppelen aan de Google-accounts van deze personen voor eigen doeleinden. Indien je instemt met het gebruik van Google Analytics, stem je uitdrukkelijk in met een dergelijke verwerking, inclusief de overdracht van je persoonlijke gegevens (met name website- en app-gebruik, apparaatinformatie en unieke ID's) naar de Verenigde Staten en andere landen.
Informatie over gegevensbescherming met Google Analytics vind je hier en als je een Google-account hebt, vind je hier meer details over de verwerking door Google.
3. Cookies van derden
Sommige cookies die gebruikt worden zijn afkomstig van derden. Deze zijn er omwille van webanalyses en informatie over onze Website en App. Deze bedrijven gebruiken de cookies om informatie te verzamelen over je interactie met onze sites, zoals de pagina’s die je bezoekt, de links waarop je klikt en je bezoektijd aan onze Website en App. Voor meer informatie over hoe deze bedrijven jouw informatie verzamelen en gebruiken, verwijzen je naar hun eigen privacy statements.
4. Cookie instellingen aanpassen
Als je cookies wil blokkeren, bestaande cookies wilt verwijderen of je cookie-instellingen wil wijzigen, kun je dit doen via de instellingen van je browser. Om dit makkelijker te maken, hebben we een aantal opties hieronder opgenomen:

Chrome: Cookies wissen, inschakelen en beheren in Chrome - Android - Google Chrome Help
Internet Explorer: Cookies verwijderen en beheren (microsoft.com)
Firefox: Cookies van derden en bescherming tegen volgen in Firefox | Hulp voor Firefox (mozilla.org)
Microsoft Edge: Cookies verwijderen in Microsoft Edge
Safari (iOS): Geschiedenis en cookies van Safari op uw iPhone, iPad of iPod touch wissen - Apple Support (NL)
Safari (macOS): Cookies en websitegegevens beheren in Safari op de Mac - Apple Support (NL)
5. Nieuwe ontwikkelingen
Deze cookie-verklaring kan worden gewijzigd als gevolg van nieuwe functionaliteiten. staffyou raad je dan ook aan onze cookie-verklaring regelmatig te controleren.

Deze versie van de cookie verklaring is voor het laatst gewijzigd op juli, 2022.

COOKIE STATEMENT STAFFYOU

staffyou B.V. (hereafter referred as ‘staffyou’) is committed to protecting the privacy and security of your personal data. This cookie statement describes what cookies are, which kind of cookies Staffyou uses on its website www.staffyou.nl (hierafter: the “Website”) and staffyou application (herafter: “App”), where we use these for and how you can manage the settings of the used cookies. This policy should be read together with our privacy statement.

Whenever you visit our Website or App, Staffyou collects through cookies, certain information in an automated way. Other techniques can be used, such as browseranalysis tools and serverlogs for similar purposes as stated in this statement. These tools are used to determine if messages have been opened or if links have been used.

If you have any questions, our contact details are as follows:

Address: Wilhelminakade 81, 3072 AP Rotterdam
E-mail: privacy@staffyou.nl

1. What are cookies?
Cookies are small text files which are downloaded to your computer or mobile device when you visit a website or application. Your web browser or the application (such as Internet Explorer, Mozilla Firefox or Google Chrome) then sends these cookies back to the web site or application on each subsequent visit so that they can recognize you and remember things like personalized details, such as language, passwords and log in details etc.. Some of these cookies are necessary in order to run websites and applications properly, others are used to make sure that they are easy to use (for instance remembering your preferences).

2. Which cookies does staffyou use and for which purpose?
We use different types of cookies on our Website and in our App. For a proper functioning of our Website and App, we use necessary cookies such as functional cookies. We use the following types of cookies:

Functional cookies: these are cookies that are essential for the operation of our website, they enable you to move around our Website and App and use our features. They ensure that you can move between pages without losing information that was entered in a form. They also ensure that you stay logged in. These cookies exist temporarily only (‘session cookies’). If you block them, the Website and App may not work properly. Other cookies are necessary for the server to store options or information (which you have entered) beyond a session (i.e. a visit to the website) if you use this function (for example language settings, consents, automatic login functionality, etc.). These cookies have an expiration date of up to 24 months.

Analytical cookies/performance cookies: we use these cookies to track visitor statistics. We use these statistics to continuously improve the Website, App and mailings, and thus offer you relevant content. These cookies also allow us to recognize and count the number of visitors and to see how visitors navigate when they’re using our Website and App. This helps us to improve user navigation and to ensure users to find what they need more easily. For this we use Google Analytics; see below for more information.

Tracking cookies: these cookies monitor clicking behavior and surfing. By means of these cookies, we can for instance see whether and when you click through to our Website and App. We can use cookies from third parties in this respect. If you consent, we and our advertising partners use cookies that can record the content that has been accessed or the contracts that have been concluded. This allows us and our advertising partners to display advertisements that we think will interest you on our Website and App, but also on other websites that display advertisements from us or our advertising partners. These cookies have an expiration period of a few days to 12 months, depending on the circumstances. If you consent to the use of these cookies, you will be shown related advertisements. If you do not consent to them, you will not see less advertisements, but simply any other advertisement.

Social Media Cookies: in order to share the content of our Website and App easily with others by use of buttons, we use social media cookies of these social media parties. In this way, these parties can recognize you. For the cookies that these social media parties use and place, we refer you to their websites and privacy and/or cookie policies. We have the following social media buttons on our Website and App:

InstagramFacebookLinkedIn

Google Analytics: Google Ireland Ltd. (located in Ireland) is the provider of the service ’Google Analytics’ and acts as our processor. Google Ireland relies on Google LLC (located in the United States) as its sub-processor (both ‘Google’). Google collects information about the behavior of visitors to our Website and App (duration, page views, geographic region of access, etc.) through performance cookies (see above) and on this basis creates reports for us about the use of our Website and App. We have configured the service so that the IP addresses of visitors are truncated by Google in Europe before forwarding them to the United States and then cannot be traced back. We have turned off the «Data sharing» option and the ‘Signals option’. Although we can assume that the information we share with Google is not personal data for Google, it may be possible that Google may be able to draw conclusions about the identity of visitors based on the data collected, create personal profiles and link this data with the Google accounts of these individuals for its own purposes. In any event, if you consent to the use of Google Analytics, you expressly consent to any such processing, including the transfer of your personal data (in particular website and app usage, device information and unique IDs) to the United States and other countries.

Information about data protection with Google Analytics can be found here and if you have a Google account, you can find more details about Google's processing here.
3. Third party cookies
Some of the cookies that we use come from third parties, which are used for web analysis and information about our Website and App. These companies use cookies to collect information about your interaction with our Website and App, such as the pages you visit, the links you click on and the time spend on our Website and App. For more information about how these companies collect and process your information, we refer to their own privacy policies.
4. Managing cookies
When entering our Website and App, your consent is asked for the placing of cookies. To make use of our services it's required we have your consent for using cookies. You can also manage cookies inside your web browser. How to turn off or delete cookies depends on the web browser that you are using. In order to make this easier, we have linked to some pages below:

Chrome: Clear, enable, and manage cookies in Chrome - Computer - Google Chrome Help
Internet Explorer: Delete and manage cookies (microsoft.com)
Firefox: Clear cookies and site data in Firefox | Firefox Help (mozilla.org)
Microsoft Edge: View and delete browser history in Microsoft Edge
Safari (iOS): Clear the history and cookies from Safari on your iPhone, iPad, or iPod touch - Apple Support
Safari (macOS): Manage cookies and website data in Safari on Mac - Apple Support
5. Changes to this cookie statement
This cookie statement may be changed at any time without prior announcement. Changes come into effect as soon as they are published on this Website.

This cookie statement was last updated on July, 2022.